شفیعی

نام تجاری: شفیعی
رسته:
مدیر عامل: قاسم شفیعی تبریزی
نشانی: خیابان منوچهری
شماره پلاک: 162
کد پستی: 1145837144
تلفن: 33111757
تلفن همراه: 09371584433