صبای پایتخت

نام تجاری: صبای پایتخت
رسته:
مدیر عامل: احمد آملی دیوا
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی نرسیده به بهارستان ، کوچه محمودی
شماره پلاک: 11
کد پستی: 1143963615
تلفن: 02133942971
تلفن همراه: 09123206929