صیّادی

نام تجاری: صیّادی
رسته:
مدیر عامل: محمد صیادی
نشانی: خیابان دماوند ، بعد از چهارراه تهران پارس ، روبروی کیمیدارو ، کوچه قاسمی
شماره پلاک: 8
کد پستی: 1654996861
تلفن: 77390472
تلفن همراه: 09128123397