طلائی

نام تجاری: طلائی
رسته:
مدیر عامل: علی مزرعتی قهرودی
نشانی: ابتدای بزرگراه فتح کوچه دانش کوچه نجفی پلاک 28
شماره پلاک: 28
کد پستی: 1385775451
تلفن: 66636710
تلفن همراه: