ظفر

نام تجاری: ظفر
رسته:
مدیر عامل: حسن کحالی
نشانی: خیابان ایرانشهر شمالی ، کوچه ایرانشهر
شماره پلاک: 12 ( همکف )
کد پستی: 1583634515
تلفن: 88831772
تلفن همراه: 09121323642