عبّاسی

نام تجاری: عبّاسی
رسته:
مدیر عامل: حسن عبّاسی
نشانی: خیابان پیروزی ، اول خیابان مقداد
شماره پلاک: 271 و 269 ( همکف )
کد پستی: 1766746657
تلفن: 77415850
تلفن همراه: 09354469597