عسگری

نام تجاری: عسگری
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد تقی علی عسگری قهقی
نشانی: خیابان خاوران نرسیده به خیابان عارف خیابان شهید اعظم نظامی
شماره پلاک: 96
کد پستی: 17948697941
تلفن: 33734290
تلفن همراه: 09122599328
Edit