(عطا نوین)

نام تجاری: (عطا نوین)
رسته:
مدیر عامل: سیدرضا حسینی
نشانی: میدان ابن سینا- خیابان شهید نامجوی جنوبی
شماره پلاک: 58
کد پستی: 1151719314
تلفن:
تلفن همراه: 09121226802