علوی

نام تجاری: علوی
رسته:
مدیر عامل: سید علی علوی بهبهانی
نشانی: خیابان سی تیر، پلاک 162
شماره پلاک: 162
کد پستی: 1135734815
تلفن: 66701527
تلفن همراه: 09121713321