فارسی

نام تجاری: فارسی
رسته:
مدیر عامل: اسماعیل جواهرمنش
نشانی: خیابان سعدی شمالی ،کوچه شهید زوارئیان
شماره پلاک: 5
کد پستی: 1145947157
تلفن: 22041669
تلفن همراه: 09126495044