فجر

نام تجاری: فجر
رسته:
مدیر عامل: علی مطهری
نشانی: خیابان ناصر خسرو بن بست دکتر مسعود خان
شماره پلاک: 5
کد پستی: 1115614465
تلفن: 33119796
تلفن همراه: 09126149623