فروغ

نام تجاری: فروغ
رسته:
مدیر عامل: عبداللّه پاکدامن قدیمی
نشانی: خیابان جمهوری ، خیابان سی تیر
شماره پلاک: 31
کد پستی: 1135816119
تلفن:
تلفن همراه: 09121041168