قائم چاپ جوربند

نام تجاری: قائم چاپ جوربند
رسته:
مدیر عامل: محمود حسینی
نشانی: خیابان دماوند ، خیابان نیروهوائی ، خیابان آقاجانی شرقی
شماره پلاک: 22
کد پستی: 1741615836
تلفن: 77434706
تلفن همراه: 09121063867