قدیانی

نام تجاری: قدیانی
رسته:
مدیر عامل: مسعود قدیانی
نشانی: جاده مخصوص کرج ،بعدازچهارراه ایران خودرو،بلوارگلستانک،بن بست اول
شماره پلاک: 7
کد پستی: 1386175595
تلفن: 44198355
تلفن همراه: 09121398509