( قلم گستر )

نام تجاری: ( قلم گستر )
رسته:
مدیر عامل: محمّد هاشم زاده
نشانی: خیابان پانزده خرداد ، خیابان پامنار
شماره پلاک: 80(زیرزمین)
کد پستی: 1116844813
تلفن: 33908585
تلفن همراه: 09122900877