كلمه پرداز

نام تجاری: كلمه پرداز
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: حجت اله علي محمدي
نشانی: خيابان منوچهري،كوچه ژانداراك
شماره پلاک: 12
کد پستی: 1145839111
تلفن: 33911383
تلفن همراه: 09125104835