محمودي

نام تجاری: محمودي
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: اكبر محمودي فشندي
نشانی: خيابان لاله زارنو ، كوچه فاخته
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1145773811
تلفن: 33851343
تلفن همراه: 09127992738