مرمر

نام تجاری: مرمر
رسته:
مدیر عامل: حسین خاوندی
نشانی: جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 11 ، خیابان بیست و نهم
شماره پلاک: 3
کد پستی: 1399814611
تلفن: 44905949
تلفن همراه: 09121184516