مشیری

نام تجاری: مشیری
رسته:
مدیر عامل: گیتی مشیری زنجانی
نشانی: خیابان ایرانشهرجنوبی، طبقه اول واحد 6
شماره پلاک: 47
کد پستی: 1581633934
تلفن:
تلفن همراه: 09121873765