مهران

نام تجاری: مهران
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: رحمت اله مهری
نشانی: تهرانسرغربی انتهای فاز 3 بر بلوار یاس نبش خیابان مطهری پلاک 227
شماره پلاک: 227
کد پستی: 1388974756
تلفن: 44520683
تلفن همراه: 09121062846
Edit