( مهر نقش )

نام تجاری: ( مهر نقش )
رسته:
مدیر عامل: مرتضی مهدیزاده فاضلی
نشانی: جاده خاوران، سه راه سیمان، مجتمع عقیق رضا
شماره پلاک: سوله 32
کد پستی: 1789913157
تلفن: 33576276
تلفن همراه: 09121854423