مهنا

نام تجاری: مهنا
رسته:
مدیر عامل: عباس فرمیهنی فراهانی
نشانی: سرچشمه خیابان پامنار خ امیر کبیر ساختمان کبیر پلاک 234
شماره پلاک: 234
کد پستی: 1117666438
تلفن: 02133119758
تلفن همراه: 09123718487