مکفی

نام تجاری: مکفی
رسته:
مدیر عامل: علی مکفی
نشانی: بیسیم خیابان خاوران خیابان جلیل مینائی پلاک 11
شماره پلاک: 11
کد پستی: 1795693315
تلفن: 33718092
تلفن همراه: 09122364759