نئون شاهین

نام تجاری: نئون شاهین
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محسن جوکاریارندی
نشانی: خ سیمتری نیرو هوایی نبش کوچه معلمی نژاد
شماره پلاک: 493
کد پستی: 1741614815
تلفن:
تلفن همراه: 09121445304
Edit