نادر

نام تجاری: نادر
رسته:
مدیر عامل: امیر تیمور نجفی نیا
نشانی: خیابان منوچهری ، کوچه ژاندراک
شماره پلاک: 9 و 7
کد پستی: 1145839315
تلفن: 33117841
تلفن همراه: 09191232414