نامی

نام تجاری: نامی
رسته:
مدیر عامل: جواد عباسی زاده نامی
نشانی: 15خردادنوروزخان سرای فاطمیه
شماره پلاک: 11-10
کد پستی: 1165646315
تلفن: 55628104
تلفن همراه: 09375065857