نباتی

نام تجاری: نباتی
رسته:
مدیر عامل: اصغر ابوالحسن چیمه
نشانی: خیابان شهید مصطفی خمینی،جنب تکیه رضاقلی خان زیرزمین
شماره پلاک: 500
کد پستی: 1117837116
تلفن: 77549894
تلفن همراه: 09121019843