نسترن

نام تجاری: نسترن
رسته:
مدیر عامل: علی بذرافشانی
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام ، خیابان رحمانی پور
شماره پلاک: 19
کد پستی: 1154933553
تلفن: 77648853
تلفن همراه: 09122283650