نقش و نگار

نام تجاری: نقش و نگار
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: سعید برین
نشانی: خیابان قزوین خیابان استخربعدازسه راه راه پیما
شماره پلاک: 54
کد پستی: 1337975965
تلفن: 55043718
تلفن همراه: 09121573759
Edit