نور ایران

نام تجاری: نور ایران
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: داود کریمی نیستانی
نشانی: خیابان فرجام خ سراج خ سروش خ رضاقلی دولابی
شماره پلاک: 38.1
کد پستی: 1687865483
تلفن: 77809194
تلفن همراه: 09121223025
Edit