نگارهاتف

نام تجاری: نگارهاتف
رسته:
مدیر عامل: حمید رهبری فرد
نشانی: خیابان سی تیر ، کوچه رستمی جاهد
شماره پلاک: 9
کد پستی: 1135838139
تلفن: 66725668
تلفن همراه: 09195655586