نیما

نام تجاری: نیما
رسته:
مدیر عامل: بهمن پورمند
نشانی: انتهای خیابان هفده شهریور جنوبی ، هجده متری مظاهری
شماره پلاک: 102
کد پستی: 1791617511
تلفن: 33434526
تلفن همراه: 09121208541