( هنر آفرین )

نام تجاری: ( هنر آفرین )
رسته:
مدیر عامل: غلامرضا سحاب
نشانی: جاده مخصوص کرج، کیلومتر 17، خیابان داروپخش، خیابان 61، بن بست رضا
شماره پلاک: 10
کد پستی: 1397143441
تلفن:
تلفن همراه: 09122276530