وليعصر(عج)

نام تجاری: وليعصر(عج)
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: ماشاءاله ملكي
نشانی: خيابان وليعصر(عج) جنوبي ، خيابان مختاري
شماره پلاک: 537
کد پستی: 1196714913
تلفن: 55384087
تلفن همراه: 09121984005