پروین

نام تجاری: پروین
رسته:
مدیر عامل: ابراهیم فرامرزی
نشانی: خیابان دماوند ، ایستگاه فرودگاه ، پلاک 1115، همکف
شماره پلاک: 1115
کد پستی: 1641917551
تلفن: 77594359
تلفن همراه: 09121132645