پیام نقش

نام تجاری: پیام نقش
رسته:
مدیر عامل: سیدیوسف جهانمرادنوری
نشانی: ظهیرالاسلام- امیدآزادیخواه- عندالیب السادات
شماره پلاک: 20
کد پستی: 1146765811
تلفن: 33933055
تلفن همراه: 09121973150