پیغام امروز

نام تجاری: پیغام امروز
رسته:
مدیر عامل: محمّد کلاری
نشانی: خیابان پانزده خرداد ، بازار نوروزخان
شماره پلاک: 87
کد پستی: 1165666617
تلفن: 55630784
تلفن همراه: 09121227456