چاپخانه شرکت فرانگر فجرآریا به مدیر عاملی آقای

نام تجاری: چاپخانه شرکت فرانگر فجرآریا به مدیر عاملی آقای
رسته:
مدیر عامل: میثم جعفری
نشانی: خیابان دماوند، خیابان اتحاد، خیابان یکم غربی
شماره پلاک: 31
کد پستی: 1658676811
تلفن:
تلفن همراه: 09122953318