چاپ صلاحی

نام تجاری: چاپ صلاحی
رسته:
مدیر عامل: فرید صلاحی
نشانی: خ انقلاب دروازه دولت خ خاقانی
شماره پلاک: 49
کد پستی: 1571913413
تلفن: 88320400
تلفن همراه: 09121201667