چاپ مدیران

نام تجاری: چاپ مدیران
رسته:
مدیر عامل: کاظم بزرگی
نشانی: خیابان ظهیرالسلام کوچه سلطانی
شماره پلاک: 07
کد پستی: 1146878411
تلفن: 33999309
تلفن همراه: 09121064685