چاپ مطبوعاتی ایران

نام تجاری: چاپ مطبوعاتی ایران
رسته:
مدیر عامل: احمد محررخوانساری
نشانی: پارک شهر خیابان خیام کوچه قورخانه پلاک 42
شماره پلاک: 42
کد پستی: 1114836561
تلفن:
تلفن همراه: 09123496217