کارگاه 110

نام تجاری: کارگاه 110
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: وحید قنبر افجه
نشانی: پامنار شمالی مقابل مسجد کاشانی پاساژ پور مینا
شماره پلاک: 365
کد پستی: 1117634838
تلفن: 33949188
تلفن همراه: 09121506844
Edit