کناره

نام تجاری: کناره
رسته:
مدیر عامل: رحیم سمنانی پور
نشانی: خیابان لویزان ، خیابان سخندان ، خیابان شهید جعفریان
شماره پلاک: 99-97-95
کد پستی: 1668889716
تلفن: 22931842
تلفن همراه: 09125188376