گلرنگ امید

نام تجاری: گلرنگ امید
رسته:
مدیر عامل: علی محررخوانساری
نشانی: خیابان دماوند ، خیابان سازمان آب ، خیابان نشوه ، کوچه ششم شرقی
شماره پلاک: 16
کد پستی: 1659633441
تلفن: 33788002
تلفن همراه: 09121123120