گلشیدکار

نام تجاری: گلشیدکار
رسته:
مدیر عامل: محمّدباقر ملکی
نشانی: جاده مخصوص کرج ، کیلومتر10 ( بیمه البرز ) ، خیابان بیست و سوّم
شماره پلاک: 8
کد پستی: 1399835411
تلفن: 44525332
تلفن همراه: 09121190475