گوهر اندیشه

نام تجاری: گوهر اندیشه
رسته:
مدیر عامل: محمد صادق جلیلی
نشانی: میدان امام حسین خ دماوند خ منتظری خ مرتجایی غربی زیر همکف
شماره پلاک: 253
کد پستی: 1711664533
تلفن:
تلفن همراه: 0936853346